Immateriella tillgångar 

Revisorn förklarar: Immateriella tillgångar 

Som revisorer får vi många frågor om immateriella anläggningstillgångar. Vad räknas som en immateriell anläggningstillgång och hur ska det behandlas i redovisningen? WeAudit reder ut begreppet.

Investering eller kostnad – vad är skillnaden? 

Först och främst bör du fundera över om ditt inköp faktiskt är en tillgång eller om det ska kostnadsföras och ha en direkt påverkan på resultatet. Kortfattat räknas ett inköp som en anläggningstillgång om det avser någonting som ska användas i verksamheten under en längre period (minst ett år) och som beräknas ge utlopp för framtida intäkter. Om istället värdet för inköpet anses vara förbrukat i samband med att varan eller tjänsten levereras rör det sig om en kostnad och inte en anläggningstillgång.

Vad är immateriella tillgångar? 

Det som skiljer en materiell och finansiell anläggningstillgång från en immateriell är att de immateriella tillgångarna saknar fysisk substans. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: 

Det som skiljer en materiell och finansiell anläggningstillgång från en immateriell är att de immateriella tillgångarna saknar fysisk substans. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: 

 • Programvaror 
 • Licenser för exempelvis programvaror 
 • Patent, koncessioner och liknande rättigheter 
 • Modeller och prototyper 
 • Egenutvecklade IT-system

Kontakta revisor

Immateriella tillgångar K2

Förvärvade eller egenupparbetade immateriella tillgångar – vad är skillnaden? 

En viktig frågeställning innan en utgift redovisas som en tillgång är huruvida det rör sig om förvärvade immateriella tillgångar eller en egenupparbetade immateriella tillgångar. I K2 är det förbjudet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar. I K3 finns inget sådant förbud, utan där väljer du istället om du vill aktivera eller kostnadsföra egenupparbetade immateriella tillgångar. Viktigt att tänka på att valet är ett principval, det vill säga ska tillämpas konsekvent på alla utgifter därefter. 

Kortfattat måste du redovisa enligt K3 om du vill aktivera utgifter för en egenupparbetade immateriella tillgångar. Om det rör sig om förvärvade egenupparbetade immateriella tillgångar och andra sidan, får du aktivera dem både i K2 och K3. 

Vad räknas som förvärvade immateriella tillgångar?

Exempel på förvärvade immateriella tillgångar är licenser, en hyresrätter eller varumärken. Det som utmärker förvärvade immateriella tillgångar kontra egenupparbetade immateriella tillgångar är att de förstnämnda är “färdig”. Det kan handla om en licens till ett system som inte kräver några, eller endast mindre anpassningar till förvärvarens verksamhet. 

Hitta revisor nära dig

Immateriella tillgångar K3

När får du redovisa en immateriell tillgång i K3? –
regler och undantag

K3 18:12 listar förutsättningar för att en utgift ska få redovisas som en immateriell tillgång. Dessa är:

 • Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
 • Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
 • Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
 • Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
 • Det finns tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
 • Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling.

Men… ingen regel utan undantag. I K3 18:5 listas utgifter som aldrig får redovisas som tillgångar. Dessa är:

 • internt upparbetade varumärken, utgivningsrätter för tidningar och publikationer, kundregister och liknande
 • etablering av verksamheter 
 • utbildning
 • reklam och säljfrämjande åtgärder
 • omlokalisering eller omorganisation av delar av ett företag eller hela företaget
 • internt upparbetad goodwill

Exempel på utgifter som sällan får aktiveras är utveckling av grafisk profil, utveckling av en säljdrivande hemsida, utveckling av varumärkesstrategi och logotyp samt utbildning av personal vid införandet av nytt IT-system. Viktigt att poängtera är dock att en utvärdering måste göras i varje enskilt fall. 

Fond för utvecklingsutgifter – vad är det?

I samband med uppdateringen av ÅRL 2016 infördes en fond för utvecklingsutgifter. Fonden är endast aktuell i K3 då den bokas upp i samband med uppbokning av en egenupparbetad immateriell tillgång. Syftet med den bundna fonden är att  i princip få samma utdelningsbara medel oavsett om bolaget väljer att aktivera eller kostnadsföra egenutvecklade immateriella tillgångar. Avsättningen till fonden görs genom att föra om ett belopp mot­svarande årets aktiveringar från fritt till bundet eget kapital. Fonden löses upp i takt med avskrivningarna på de egenupparbetade im­materiella tillgångarna och ska göras oavsett om bolaget har eller får en ansamlad förlust i samband med omföringen.

Känns immateriella tillgångar fortfarande som en djungel? Kontakta oss!

Vi vet att immateriella tillgångar är svårt och svaret på om en utgift ska kostnadsföras eller aktiveras är i de flesta fall “det beror på”. Vill du diskutera ditt case och dina möjligheter, kontakta gärna oss.

Behöver du hjälp med immateriella tillgångar beroende på bolag?

VI hjälper enskild firma, småföretag, förening, ideell förening, aktiebolag, ekonomisk förening.

Immateriella tillgångar för olika städer

Vi erbjuder hjälp med immateriella tillgånger i StockholmGöteborgKarlstadÅrjäng samt Eskilstuna.