Revision för förening

Ibland behövs en auktoriserad revisor i en förening och ibland inte. Vi håller med om att det kan vara krångligt att hålla reda på vad det är som gäller och när…

WeAudit vill hjälpa dig hålla koll på reglerna så att du kan skapa värde för din förening och hjälpa den att växa och utvecklas. Vi erbjuder därför modern revision och coachar dig dit du vill nå.

Revision i förening

På WeAudit genomför vi moderna revisioner i föreningar. För att erbjuda en revision i framkant har vi automatiserade processer och bra teknik till vår hjälp. Det gör att vi sparar massor av tid och kan lägga ännu mer fokus på att utveckla din förening.   

Hur en revision går till i en förening är som så att man kontrollerar alltid föreningens bokföring och styrelsen förvaltning, bland annat genom att läsa styrelseprotokollen.

Vad är en förening?

En förening är en organisation eller en grupp personer som har gemensamma intressen eller mål. Föreningar kan ha olika syften, som exemplevis att främja sociala eller kulturella aktiviteter, bedriva ideell verksamhet, skydda miljön eller att utöva en sport eller hobby.

Föreningar kan vara registrerade eller oregistrerade och kan ha olika juridiska status beroende på vilket land de är verksamma i. Ofta har föreningar en styrelse eller ledning som är ansvarig för att ta beslut och genomföra verksamheten. Medlemmarna i en förening kan vara antingen fysiska personer eller juridiska personer, såsom företag eller organisationer.

Föreningar är vanligtvis självstyrande och självfinansierade, och de kan vara en viktig del av samhället genom att erbjuda möjligheter för människor att engagera sig i olika aktiviteter och projekt och att samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Så fungerar revision i en ideell förening 

Revision i en ideell förening syftar till att granska och utvärdera den ekonomiska och verksamhetsmässiga förvaltningen. Målet med revisionen är att säkerställa att föreningen följer alla lagar och regler, att det inte finns några ekonomiska bekymmer och att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt.

Revisionen ska utföras av en oberoende revisor – det vill säga en person som inte har några tidigare affärsmässiga relationer till den ideella föreningen. Revisorn ska granska styrelsens arbete, bokföringen och annat ekonomiskt material för att säkerställa att allt är korrekt, samt att den ekonomiska rapporteringen är transparent och långsiktigt hållbar.

Revisionen kan också innebära att revisorn ger råd om hur man kan förbättra verksamheten och rutinerna. Revisorn rapporterar sedan sina slutsatser till den ideella föreningens styrelse och medlemmarna och ger en skriftlig rapport om resultatet av revisionen.

Revision i en ideell förening är viktigt för att säkerställa att verksamheten har en sund och transparent ekonomisk förvaltning och att den bedrivs på ett korrekt sätt. Genom att göra en grundlig revision kan man identifiera eventuella problem eller brister i sin verksamhet och vidta åtgärder för att förbättra den.

Krav på revisor i ideell förening

Visste du att det kan finnas krav att ha en revisor även i ideell förening? En ideell förening behöver ta hjälp av en auktoriserad revisor som kan ge en kvalitetsstämpel på att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler när den. *:

  • i genomsnitt har fler än 50 anställda. 
  • har tillgångar i balansräkningen på mer än 40 miljoner kronor. 
  • har en försäljning av varor och tjänster, med avdrag för rabatter, moms och annan skatt som tillhör försäljningen, på mer än 80 miljoner kronor.

* För att kravet ska gälla behöver din firma uppfylla minst 2 av de 3 talen ovan 2 år i rad. Krångligt? Ring oss så hjälper vi dig att kolla om du har krav på revisor.

Om din ideella förening däremot inte uppfyller något villkor behöver verksamheten ingen auktoriserad revisor. Men kolla i föreningens stadgar. Ibland har medlemmarna beslutat att man ska ha en revisor ändå.

Vad kostar revision för en förening?

Kostnaden för att anlita en revisor för ett aktiebolag beror på flera olika faktorer. Till exempel storlek, eller särskilda regler för verksamheten.  

För att minska priset kan ni se till att det är bra ordning på bokföringen inom verksamheten. Finns det en oreda i bokföringen med en del brister krävs det att revisorn går igenom och kontrollerar verksamheten mer grundligt. Det innebär mer arbetstid och därmed en högre kostnad.

På WeAudit är vi noga med att du som kund ska få priset för den tjänst som du väljer att köpa och vad som ingår. Vi arbetar därför med fasta priser* på samtliga av våra tjänster. Vad ditt exakta pris för revision av aktiebolag blir kan du enkelt få fram genom att begära en offert från oss, kontakta oss eller räkna ut ditt pris på egen hand.* Det fasta priset gäller om villkoren är uppfyllda. T.ex. att bokföringen är i god ordning.

Vi har automatiserade processer och bra teknik som hjälper oss i vårt arbete och en smidig digital kundportal för dig. Det innebär att vi sparar in onödig tid och det får oss att vara ett prisvärt alternativ för revision i aktiebolag. Samtidigt blir det smidigare och tidsbesparande för dig som kund. Win-Win!

revision ideell förening

Revisorns tystnadsplikt

Vid revision av en förening får revisorn tillgång till information om föreningens ekonomi. Denna information får inte lämnas ut till obehöriga om det kan skada föreningen, vilket är varför revisorn är bunden av tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller från och med att revisorn startar sitt uppdrag, fortsätter under hela uppdragstiden och gäller även efter det att uppdraget är avslutat. Tystnadsplikten gäller gentemot utomstående intressenter och enskilda medlemmar, men revisorn ska lämna ut uppgifter till föreningsstämman om det begärs. Dock kan man avstå från att lämna ut information om det skulle skada föreningen. 

Vad gör revisorn när en förening försätts i konkurs?

När en förening försätts i konkurs innebär det att man inte längre kan betala sina skulder. I en konkurs ansvarar en konkursförvaltare för att ta hand om föreningens tillgångar, betala av skulderna och avveckla verksamheten.

En revisor kan ha olika roller beroende på om revisionen utfördes före eller efter att föreningen försattes i konkurs:

  • Om revisionen utfördes innan föreningen försattes i konkurs, är den främsta uppgiften att uttala sig om föreningens ekonomiska ställning i årsredovisningen. Revisorn ska också kontrollera om det finns något som tyder på att föreningen inte kommer att klara av sina betalningar och att informera föreningen om eventuella åtgärder som kan vidtas för att undvika en konkurs.
  • Om revisionen utfördes efter att föreningen har försatts i konkurs kan revisorn utses till borgenärernas revisor. Revisorn ska då granska konkursförvaltarens redovisning och lämna in en revisionsberättelse till tingsrätten. Revisorn har också i uppgift att också borgenärerna om eventuella oegentligheter som upptäcks under granskningen och rapportera dessa till tingsrätten.

Revision för förening

Vi är en revisionsbyrå som erbjuder revisor för föreningar i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Årjäng samt Eskilstuna.