Att förstå revisionsberättelsen- en guide för svenska företagare

Revisionsberättelsen är det dokument som sammanfattar resultatet av en revisors granskning av ett företags finansiella rapporter, vilket normalt är årsredovisningen. För många företagare kan revisorns rapport vara svårförståelig. I denna artikel vill vi hjälpa er företagare att förstå de viktigaste delarna och hur dessa kan påverka deras företag.


Om ni behöver hjälp med revision för aktiebolag eller revision för småföretag kan vi på WeAudit hjälpa er.

Vad är en revisionsberättelse?

Revisorns rapport ska berätta om företagets ekonomiska rapporter ger en rättvisade bild av bolagets verkliga finansiella situation och resultat. Samt att bolaget följer de regler som gäller för bokföring och andra viktiga lagar. Rapporten är avgörande för att externa intressenter som aktieägare, kreditgivare, investerare och andra parter ska kunna lita på företagets finansiella information.

Några viktiga delar i en revisionsberättelse

Revisorns rapport är uppdelad i två sektioner, med var sitt specifika syfte. 

Att årsredovisningen är korrekt och rättvisande

I denna del av revisionsrapporten ger revisorn sin åsikt om företagets ekonomiska rapport. Revisorn bekräftar om rapporterna är fria från väsentliga fel och ger en rättvis bild av företagets ekonomiska läge och att bolaget följt redovisningsreglerna och de redovisningsprinciper som bolaget anger att de tillämpar. 

Detta är viktigt för att externa parter kan lita på bolagets årsredovisning som underlag vid till exempel en låneansökan.

Om det finns väsentliga fel, eller om revisorn inte haft möjlighet att granska posterna i årsredovisningen behöver de skriva om det i sin revisionsberättelse. Revisorn skriver också en upplysning om andra viktiga omständigheter, t.ex. om det finns en betydande risk att bolaget inte kommer kunna betala sina skulder och fortleva kommande året.

Bolagets förvaltning

I den andra delen av revisionsrapporten beskriver revisorn om styrelsen och VD följt viktiga lagar och regler och förvaltat bolaget väl, och inte på något sätt orsakat skada för bolaget.

I sådana fall kan revisorn behöva uppmana bolagets ägare att inte bevilja ansvarsfrihet för hela eller delar av styrelse och VD. Det innebär att bolaget eller aktieägare kan stämma dessa för eventuell skada.

Revisorn har en skyldighet att skriva om överträdelser av aktiebolagslagen (eller annan lag som organisationen står under) samt om bolaget inte skött deklarationer eller betalningar av skatter.

Vad är en ”ren revisionsberättelse”

Om revisorn inte funnit några fel eller hinder i revisionen, brister i förvaltning eller liknande så kommer de lämna en standardiserad revisionsberättelse. Den har samma innehåll oavsett vilken revisor eller revisionsbyrå som gör den.

Denna revisionsrapport görs utifrån en mall baserad på Svensk lagstiftning och internationell revisionsstandard (ISA). På vårt språk kallar vi den okvalificerad revisionsberättelse, men den kallas även för ren revisionsberättelse.