Vad händer om revisionen upptäcker väsentliga fel?

När en revisor från en revisionsbyrå upptäcker väsentliga fel i bokslut eller årsredovisning, kommer revisorn i första hand att be styrelsen att rätta dessa. Om de inte rättas behöver revisorn skriva om det i sin revisionsberättelse. Det kan i sin tur få betydande konsekvenser för företaget. Dels förlorad trovärdighet och försämrad kreditbedömning. Men det kan också medföra sanktioner, eller bli så att bolagsstämman inte beviljar styrelsens ansvarsfrihet om årsredovisningen inte uppfyller bokföringslagen eller årsredovisningslagen.

Revisorns rapportering och skyldigheter

Revisorn är ansvarig för att granska att företagets årsredovisning är korrekt och följer gällande regelverk. Om revisorn upptäcker väsentliga fel, måste detta rapporteras i revisionsberättelsen. Det innebär att revisorn i sin rapport noterar felen och hur de påverkar den finansiella rapporteringen.

Utöver detta anmärker revisorn på om årsredovisningen inte upprättats i tid. 

1. Förlorad trovärdighet

Ett företag som får sin årsredovisning anmärkt av revisorn kan förlora trovärdighet hos investerare, långivare och andra intressenter. Detta kan påverka företagets finansiella ställning och möjligheter att få finansiering​.

Exempel: Om revisorn anmärker på felaktig periodisering kan detta skapa osäkerhet kring företagets ekonomiska rapportering, vilket kan leda till att investerare drar sig tillbaka eller att kreditgivare ställer högre krav på säkerhet.

2. Sanktioner och ansvarsfrihet

Vid grova fel kan det leda till böter eller i värsta fall fängelse för de ansvariga. Lagstiftningen är tydlig med att grova fel och förseningar kan klassas som ekonomiska brott, vilket kan få allvarliga rättsliga konsekvenser​.

Exempel: Om styrelsen avlämnar en medvetet felaktig årsredovisning kan det utgöra ett brott. Styrelsen kan i värsta fall åtalas eller stämmas av andra intressenter som bedömer att de lidit ekonomisk skada. 

3. Förseningsavgifter och rättsliga påföljder

Om årsredovisningen inte har lämnats i tid kan företaget drabbas av förseningsavgifter. Vid allvarliga förseningar kan det leda till tvångslikvidation eller åtal för bokföringsbrott. Högsta domstolen har tidigare dömt styrelser för bokföringsbrott på grund av försenad eller felaktig årsredovisning​.

Exempel: En årsredovisning som inte lämnas in i tid resulterar i förseningsavgifter på upp till 10 000 kr för privata aktiebolag.

Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för fel i årsredovisningen finns det flera åtgärder styrelsen kan vidta:

  1. Noggrannhet och regelbunden avstämning: Stäm av bokföringen regelbundet för att tidigt upptäcka och rätta eventuella fel.
  2. Använd digitala verktyg: digitala bokföringsprogram kan hjälpa till att minska risken för manuella fel och underlätta upprättandet av årsredovisningen​ löpande.
  3. Ta hjälp av experter: Om företaget saknar intern kompetens, kan det vara klokt att anlita en redovisningskonsult eller revisor som kan säkerställa att bokföringen och årsredovisningen är korrekt och följer regelverk.

Genom att följa dessa råd och vara medveten om de potentiella konsekvenserna av felaktigheter, kan företag bättre skydda sig mot de negativa effekterna av stora fel i årsredovisningen.Är du orolig för väsentliga fel i revisionen? Kontakta WeAudit. Vi är en revisionsbyrå i Stockholm och Göteborg.