Vanliga anmärkningar vid revision

Vid en revision granskar revisorn företagets årsredovisning och dess förvaltning. Under denna granskning kan revisorn upptäcka olika typer av fel och brister som kan leda till anmärkningar i revisionsberättelsen.

I denna artikel går vi igenom de vanligaste anmärkningarna och hur du kan förebygga dem med konkreta tips.

Vanliga brister och anmärkningar

Bristande rutiner kring skatter och avgifter

Företag förväntas deklarera och betala moms samt sociala avgifter i rätt tid och med rätt belopp. Om detta inte sköts korrekt, kan revisorn behöva göra en anmärkning i revisionsberättelsen. Vanliga orsaker till anmärkningar är förseningar eller felaktiga deklarationer samt brister i betalningarna till skattekonton. 

Praktiska tips:

 • Skapa en kalender: Använd en digital kalender med påminnelser för alla skattedeklarationer och betalningar.
 • Automatisera betalningar: Ställ in automatiska betalningar via företagets bank för att undvika sena inbetalningar.
 • Dubbelkontroll: Se till att en extra person övervakar att alla deklarationer och betalningar skickas in i tid.

Sent inlämnad årsredovisning

En vanlig anmärkning är när företag inte lämnar in sitt bokslutsmaterial till revisorn i tid eller när bolagsstämman inte hålls inom de lagstadgade tidsramarna. Enligt årsredovisningslagen ska bolagsstämman hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och bokslutsmaterialet ska lämnas till revisorn minst sex veckor innan detta datum.

Praktiska tips:

 • Tidigt bokslutsmöte: Planera ett bokslutsmöte med revisorn och ekonomiteamet direkt efter räkenskapsårets slut.
 • Tidslinje: Skapa en detaljerad tidslinje för bokslutsarbetet med alla viktiga deadlines.
 • Avstämningar: Ha regelbundna avstämningar för att säkerställa att alla är på rätt spår och inga uppgifter missas.

Felaktig periodisering

Det är viktigt att inkomster och utgifter redovisas i rätt period. Felaktig periodisering kan leda till en snedvriden bild av företagets ekonomiska ställning och resultat, vilket kan resultera i en anmärkning​.

Praktiska tips:

 • Regelbunden avstämning: Genomför månatliga avstämningar för att säkerställa att alla transaktioner är korrekt periodiserade.
 • Standardiserade processer: Utveckla och följ standardiserade processer för periodisering och använd redovisningsprogram där ni enkelt kan periodisera fakturor mm löpande.
 • Utbildning: Utbilda personal som gör attestering i vikten av korrekt periodisering och hur det påverkar företagets rapportering.

Förbjudet lån

Det finns ett förbud att låna pengar av “sitt” bolag. Om det görs behöver revisorn göra en anmärkning och kommer sannolikt rekommendera stämman att inte ge ansvarsfrihet till den eller de ledamöter som deltagit i långivningen. 

Praktiska tips:

 • Utbildning: Se till att skapa en förståelse av skillnaden mellan bolagets och dina egna pengar. Betalning till ägare ska normalt ske via deklarerad lön eller utdelning, eller i förekommande fall återbetalning av eventuella lån som ägaren givit bolaget.
 • Koll på kvitton: I vissa fall händer det att det görs antingen stora privata inköp, eller att kvitton saknas i den omfattningen att det bokförs upp en väsentlig fordran på ägaren. Håll koll löpande så att det inte sker.

Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning

Om bolagets eget kapital blir förbrukat med mer än hälften ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och bjuda in till stämma. Om det inte görs behöver revisorn göra en anmärkning. 

Praktiska tips:

 • Regelbunden rapportering: Sätt en rutin för att löpande gå igenom avstämda rapporter från er ekonomifunktion.

Checklista för att undvika de vanligaste anmärkningarna

För att minska risken för anmärkningar vid revision, använd följande checklista:

 • Dokumentation
  • Säkerställ att alla transaktioner är korrekt dokumenterade med kvitton, fakturor och avtal.
  • Förvara dokumentationen på ett organiserat sätt så att den är lättillgänglig vid behov.
 • Tidsplan
  • Skapa en tydlig tidsplan för bokslutsarbetet och informera alla inblandade om viktiga deadlines.
  • Använd påminnelser och checklistor för att hålla koll på viktiga datum.
 • Redovisningsprinciper
  • Identifiera gällande redovisningsprinciperna, särskilt avseende intäkter och utveckla rutinerna och ert redovisningssystem så att det blir rätt.
  • Kontrollera regelbundet att redovisningen följer de senaste reglerna och standarderna.
 • Periodisering
  • Säkerställ att inkomster och utgifter redovisas i rätt period.
  • Genomför regelbundna avstämningar för att säkerställa korrekt periodisering.
 • Intern kontroll
  • Skapa detaljerade processer och rutiner för intern kontroll.
  • Genomför regelbundna granskningar av de interna kontrollerna för att identifiera och åtgärda eventuella brister.

Genom att följa denna checklista kan företag minska risken för anmärkningar vid revision och säkerställa en korrekt och pålitlig redovisning.

Kontakta WeAudit! Vi är en revisionsbyrå i Stockholm och Göteborg.