När kunder går i konkurs

Vad gör jag om jag har utestående fakturor eller fordran på ett bolag som går i konkurs?

Vi har bett Peter Eriksson* på advokatfirman Carler svara på några vanliga frågor om konkurser.

Hur håller man reda på om en kund gått i konkurs?

Det bästa är så klart om man kan hålla koll på att kunden är på väg att gå i konkurs så att man inte arbetar upp en stor fordran innan konkursen. Sena betalningar, eller delbetalningar, från kunden kan så klart vara anledningar att bevaka kunden noggrannare. Man kan även använda en kreditupplysningstjänst, vilka brukar erbjuda bevakning av företag som en del av sina tjänster. Kreditupplysningar på bolag kan tas anonymt.

Annars finns offentliga uppgifter om betalningsanmärkningar tillgängliga hos Kronofogden. Det finns även information om pågående tvister vid den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Tingsrättens beslut att sätta ett bolag i konkurs är också offentligt och kan begäras ut. Uppgiften att bolaget är försatt i konkurs registreras även hos Bolagsverket.

Vad behöver man göra om kunden gått i konkurs, och hur?

Det beror på om man har en fordran på bolaget eller om man dessutom har exempelvis uthyrd egendom hos bolaget eller är en lokalhyresvärd.

Jag skulle rekommendera att kontakta konkursförvaltaren så tidigt som möjligt för att anmäla sin fordran så du vet att du är med på borgenärsförteckningen. Och för att göra anspråk på eventuell egendom som ditt företag äger. Uppgift om vem som är konkursförvaltare finns hos Bolagsverket, tingsrätten och hos kreditupplysningsföretag.

Om man är en hyresvärd och en hyresgäst har gått i konkurs, bör man även så snart som möjligt anmoda konkursboet att ställa lokalerna till hyresvärdens förfogande enligt 12 kap. 31 § jordabalken samt överväga om man har legal grund för, och i övrigt skäl till, att förverka hyresrätten.

Även om man har upplyst konkursförvaltaren om sin fordran, eller om den framgår av konkursbolagets bokföring, är regelverket sådant att man måste bevaka sin fordran, genom att skriva till tingsrätten, i det fall konkursförvaltaren väljer att inleda ett så kallat bevakningsförfarande. Detta gör konkursförvaltaren för att på ett formellt sätt reda ut vilka borgenärer som har rätt till utdelning i konkursen, med vilket belopp och med vilken förmånsrätt.

Du bevakar din fordran genom att skriva ett brev till tingsrätten, ange hur stort fordringsbeloppet är och hänvisar till underliggande avtal eller fakturor.

När får jag veta om jag får betalt?

På grund av konkursen får bolagets borgenärer betalt bara i den utsträckning som det finns medel i konkursboet som räcker till det. När konkursförvaltaren har upprättat en konkursbouppteckning är det många gånger möjligt att preliminärt uttala sig om utsikterna till utdelning i konkursen, men det är ofta först när konkursförvaltaren närmar sig slutet av handläggningen av konkursen som det är möjligt att ha en närmare uppfattning om hur mycket som kan delas ut och när utbetalning kan ske.

Fordringar på utfört arbete inom revision och bokföring som utförts de senaste 6 månaderna före konkursansökan är prioriterade i konkursen.

Fordringar med säkerhet genom en pant eller företagsinteckning är också prioriterade. Detta framgår av förmånsrättslagen.

Om man har en prioriterad fordran bör man inleda en dialog med konkursförvaltaren kring huruvida det är möjligt att få förskottsutdelning på fordringen.

Om bevakningsförfarande inleds ska hela fordringsbeloppet bevakas, oaktat att man fått förskottsutdelning på sin prioriterade fordran. I bevakningshandlingen ska det även framgå huruvida man yrkar på någon förmånsrätt.

Bör jag anlita advokat eller annan rådgivare för att se till att jag får så mycket pengar som möjligt?

Om man är hyresvärd eller har exempelvis uthyrd egendom hos konkursbolaget, eller det finns någon annan komplicerande faktor, kan det vara en god idé att ta hjälp av en advokat. Om konkursförvaltaren ifrågasätter den fordran, eller den förmånsrätt, man bevakat kan det också vara bra att göra det, förutsatt att det handlar om tillräckligt stora pengar för att motivera kostnaden för sådan rådgivning.

Är det något annat att tänka på?

Möjligheten att rädda ett bolag eller en verksamhet med ekonomiska problem är större ju tidigare i processen bolaget tar extern hjälp. Styrelsen i ett bolag med ekonomiska svårigheter ska även beakta de regelverk som aktualiseras i sådana situationer, såsom t.ex. kontrollbalans- och likvidationsplikt vid insufficiens (personligt betalningsansvar) och skyldighet att senast på förfallodagen för skatteskulder vidta åtgärder för att avveckla den juridiska personens skatteskulder (företrädaransvar för skatter).

Jag och mina kollegor på advokatfirman Carler hjälper gärna till med alla typer av frågor kopplade till betalningssvårigheter, oavsett om det gäller ett bolag som har svårt att få betalt eller som har svårt att betala.

* Peter Eriksson är advokat och partner på advokatfirman Carler, en affärsjuridisk advokatbyrå med  särskild inriktning på obeståndsrätt, fastighetsjuridik och tvistelösning. Flera av Carlers advokater tar regelbundet uppdrag att vara rekonstruktör eller konkursförvaltare.