När företaget inte kan betala sina skulder


Hjälp, jag kan inte betala bolagets räkningar. Vad ska jag tänka på?

När kassan är på väg att sina finns det en del viktiga saker att tänka på. Vi har bett Peter Eriksson på advokatfirman Carler ge sina tips.


Vad ska jag göra om jag tror att mitt bolag inte kommer kunna betala räkningarna?

För det första är det bra att du i förväg har upptäckt att bolaget inte kommer att kunna betala räkningar när de förfaller till betalning. Ju tidigare, desto bättre möjligheter att analysera varför du inte kommer att kunna betala räkningarna och att göra vad som kan göras med anledning av detta.

Det första man bör fråga sig är om det är fråga om en tillfällig brist på likvida medel eller om det har uppstått – eller kommer att uppstå – en varaktig oförmåga för bolaget att betala sina skulder (dvs. att bolaget är på obestånd).

Vidare kan du, tillsammans med sin revisor eller med en advokat inriktad på obeståndsjuridik, analysera om det finns förutsättningar att återställa betalningsförmågan. Exempelvis med hjälp av nya krediter, betalningsanstånd, omförhandling av avtal eller genom en företagsrekonstruktion.

Det är viktigt att poängtera att dessa frågor om likviditet inte ska blandas ihop med frågan om bolagets eget kapital är intakt och frågan om skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.


Vad gör jag rent praktiskt om jag inte kan lösa finansiering?

Om du efter en noggrann analys kommit fram till att det inte finns några åtgärder som varaktigt kan återställa bolagets betalningsförmåga – dvs. att bolaget är på obestånd – ska styrelsen ansöka om att bolaget försätts i konkurs.

Av konkursansökan ska framgå att bolaget är på obestånd och att styrelsen därför ansöker om att bolaget ska försättas i konkurs. Styrelsen har möjlighet att föreslå att en viss konkursförvaltare ska utses. Konkursansökan inlämnas till den tingsrätt där bolaget har sitt säte. En ansökan om konkurs, inlämnad av styrelsen, medför oftast att tingsrätten fattar ett konkursbeslut samma dag som ansökan inlämnas.


Vilket ansvar och skyldigheter har jag som ägare, VD, ledamot eller ekonomiansvarig?

Styrelsens huvuduppgifter är enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen att svara för bolagets organisation och förvaltning, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Detta innebär bland annat att styrelsen ska se till att det finns bra processer kring redovisningen och att bokföringen upprättas utan stor eftersläpning så att den har god koll på hur verksamheten går.

Styrelseledamöter har också ett ansvar för att insolvensförfaranden, konkurs eller företagsrekonstruktion, inleds i tid. Samma ansvar kan även åligga VD.

Andra personer än styrelseledamöterna kan, om de utövar ett bestämmande inflytande i bolaget, anses vara faktiska företrädare. Faktiska företrädare kan i vissa avseenden ha motsvarande ansvar som styrelseledamöterna. Som ekonomiansvarig har man i första hand ansvar gentemot sin uppdragsgivare eller arbetsgivare, att ge den information och de underlag som styrelsen och VD behöver för att fatta rätt beslut.

Som ekonomiansvarig har du därför väldigt sällan ansvar för företagets skulder.


Kan jag bli skyldig att betala bolagets skulder med mina egna pengar?

Huvudregeln är att styrelsen inte är ansvarig för bolagets skulder, men det finns ett antal undantag som kan leda till ett personligt betalningsansvar.

För det första ska styrelsen enligt 25 kap. aktiebolagslagen upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning samt och vidta vissa ytterligare åtgärder när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran.

Om styrelsen inte gör detta kan ledamöterna bli personligt ansvariga att betala skulder betala skulder som uppkommer efter att en kontrollbalansräkning skulle ha gjorts.

För det andra finns en risk för personligt betalningsansvar – så kallat företrädaransvar – för bolagets skatteskulder, om dessa inte kan betalas av bolaget. För att undvika risk för företrädaransvar ska bolagets företrädare senast den dag skatteskulderna förfaller se till att bolaget ansöker om konkurs eller företagsrekonstruktion. Styrelseledamöter, VD och så kallade faktiska företrädare omfattas av dessa regler.

För det tredje har styrelsen och VD, utöver företrädaransvaret för skatter, ett ansvar för att insolvensförfaranden inleds i tid, om bolaget är på obestånd. Om detta inte görs finns risk för skadeståndsansvar för styrelsen för ekonomisk skada enligt 29 kap. aktiebolagslagen eller, om det är fråga om allvarliga övertramp, brottsbalken.

En fjärde sak att ha koll på är andra privata borgensåtaganden eller andra säkerheter, som till exempel pant i din fastighet, som borgenärer kan göra gällande. Normalt sett är det exempelvis banker och leasingbolag som har begärt personlig borgen i samband med att bolaget har tecknat avtal om lån eller leasing. Se till att försöka begränsa eventuella borgensåtaganden och andra säkerheter till ett minimum, både vad gäller antalet säkerheter och storleken på dessa.


Finns det något annat jag bör tänka på?

Våga ta hjälp i tid! Att som företag hamna i ekonomiska svårigheter, på grund av tillfälliga oförutsedda händelser, förändringar på marknaden eller olika former av missförhållanden, är inget ovanligt. Möjligheten att rädda ett bolag eller en verksamhet med ekonomiska problem är större ju tidigare i processen bolaget tar hjälp. Av en ekonomisk rådgivare och advokat inriktad på obeståndsjuridik.

Tänk på att du som företrädare inte behöver betala direkt bara för att Skatteverket eller någon annan borgenär skickat dig ett krav på betalning. Om du motsätter dig kravet är det ytterst en domstol som avgör om du ska betala personligen.

Om du får ett sådant kravbrev bör du överväga att ta hjälp av juridisk expertis.

Ta hjälp

Peter och hans kollegor på advokatfirman Carler hjälper gärna till med alla typer av frågor kopplade till betalningssvårigheter, oavsett om det gäller ett bolag som har svårt att få betalt eller som har svårt att betala.

Vi på WeAudit stöttar också om ni har frågor om betalningssvårigheter, kontrollbalansräkning och liknande. Kontakta oss via din konsult eller kontaktformuläret.