Min kund är i rekonstruktion

Vad gäller om din kund går i rekonstruktion? Detta och annat har vi bett Peter Eriksson och David Rutegård på advokatfirman Carler att berätta om.


Vad innebär företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär, förenklat, att bolaget ges möjlighet till en andningspaus där bolaget får möjlighet att:

  • dels genomföra åtgärder för att förbättra lönsamheten,
  • dels åstadkomma en nedskrivning av skulderna som bolaget har när rekonstruktionen inleds.

Nedskrivningen sker genom att ackord, det vill säga en nedskrivning av skulder. Ackordet varierar i storlek beroende på bolagets ekonomiska situation och fordringsägarnas inställning till det ackord bolaget önskar. Ofta skrivs 75% av skulderna ned. Under rekonstruktionen måste bolaget betala alla inköp kontant, det vill säga före eller senast vid leverans av det som bolaget köper.


Vad ska jag göra med obetalda fakturor till en kund som inlett en rekonstruktion?

Rekonstruktören skall inom en vecka från beslutet om företagsrekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet. Om ni inte får någon sådan underrättelse, eller om det inte framgår av underrättelsen att er fordran finns noterad i rekonstruktionen, bör ni kontakta rekonstruktören för att säkerställa att rekonstruktören känner till er fordran.

Det bolag som är i rekonstruktion får inte betala för leveranser av tjänster eller varor hänförliga till tiden före ansökan om företagsrekonstruktion. Fordringar avseende sådana leveranser ingår i bolagets så kallade betalningsinställelse och ingår normalt i förslaget om ackord. För leveranser efter ansökan om företagsrekonstruktion ska bolaget dock betala omedelbart, varför fakturor delvis kan omfattas av betalningsinställelsen men delvis ska betalas.

Kommer jag få betalt, och kan man få veta när man får betalt?

Fordringar som omfattas av rekonstruktionen blir vanligen föremål för ett förslag om ackord. Bolaget och företagsrekonstruktören föreslår då ett ackord och en viss tid innan de nedskrivna skulderna ska slutbetalas. Om företagsrekonstruktionen lyckas ska bolaget ha förmåga att betala de nedskrivna skulderna i enlighet med ett beslutat ackord.


Ska jag fortsätta sälja till kunder som är i rekonstruktion?

Du får inte efter ett beslut om företagsrekonstruktion inte häva ett avtal med rekonstruktionsbolaget, om bolaget med rekonstruktörens samtycke inom skälig tid begär att avtalet ska fullföljas. Däremot kan du under vissa förutsättningar begära att bolaget ställer säkerhet för fortsatta leveranser.

Varor eller tjänster som efter tingsrättens beslut om företagsrekonstruktion levereras till ett rekonstruktionsbolag ska som huvudregel betalas kontant (omedelbart). Detta kallas kontantprincipen. Det är viktigt att fakturera löpande och försäkra sig om att betalning sker omgående när fakturan ställs ut, alternativt begära betalt i förskott. För att inte förlora pengar om rekonstruktionsbolaget skulle försättas i konkurs.


Kan jag gentemot en kund i rekonstruktion begära särskild förmån för fordran eller återtaganderätt för varor jag sålt?

Fordringar med säkerhet genom pant eller företagshypotek är prioriterade, vilket framgår av förmånsrättslagen. Prioriterade fordringar ska rekonstruktionsbolaget betala till fullo, men inte förrän företagsrekonstruktionen har upphört.

Vad gäller leveranser under företagsrekonstruktionen kan det vara en god idé att undersöka möjligheterna att avtala om ett äganderätts- eller återtagandeförbehåll avseende de varor man levererar under företagsrekonstruktionen (om man inte sedan tidigare har ett sådant avtal). Det räcker inte att i sina kundfakturor ange ett äganderätts- eller återtagandeförbehåll, utan det ska avtalas före leverans sker.

hero header placeholder

Har du fler frågor?

Peter och David på advokatfirman Carler hjälper gärna till med alla typer av frågor kopplade till betalningssvårigheter, oavsett om det gäller ett bolag som har svårt att få betalt eller som har svårt att betala.


Vi på WeAudit stöttar också om ni har frågor om betalningssvårigheter, kontrollbalansräkning och liknande. Kontakta oss via din konsult eller kontaktformuläret.