We svarar: Fem snabba om revision

Vi på WeAudit brinner för revision, eller framförallt att revolutionera revisionen. Men vad är det vi vill revolutionera egentligen? Nedan svarar vi på fem vanliga frågor för att reda ut vad revision är, när det är krav på revision, vad en revisor är och varför revision utförs.

1. Vad är revision? 

Vid en revision granskas ett företags redovisning och företagsledningens förvaltning genom oberoende granskning. Revisorn ser till att bolagets styrelse och ekonomifunktion är i linje med tillämpliga lagar. Slutprodukten av revisionen är en revisionsberättelse där revisorn sammanfattar sina iakttagelser. Revisionsberättelsen bifogas till årsredovisningen som skickas till Bolagsverket.

2. När måste man ha revisor…

… i aktiebolag?

Ett aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Värt att notera är att samma gränsvärden ska uppnås båda åren.

Även privata aktiebolag som inte når upp till gränsvärdena kan behöva revisor om det står skrivet i bolagsordningen. 

… i handels- och kommanditbolag?

Samma regler och gränsvärden som för aktiebolag gäller för handels- och kommanditbolag. 

…i bostadsrättsförening? 

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Om föreningen räknas som större eller om stadgarna säger så, måste revisorn vara auktoriserad. Läs mer om kriterierna för större bolag här.  

Mindre föreningar kan utse en person till revisor under förutsättning att den har den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs utifrån föreningens art och verksamhet. Revisorn måste också vara över 18 år. 

…i enskild firma och ideell förening? 

En kvalificerad revisor måste registreras till bolagsverket om den enskilda firman eller föreningen räknas som ett större bolag eller om det finns stadgar som kräver att föreningen ska ha revisor. Läs mer om kriterierna för större bolag här

… i stiftelse?

För näringsdrivande stiftelser, moderstiftelser, insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting finns det krav på minst en kvalificerad revisor om stiftelsens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor. 

3. Vad är en auktoriserad revisor? 

Det finns både godkända och auktoriserade revisorer. De båda har rätt att utföra lagstadgad revision och måste uppfylla de krav som ställs i revisorslagen (2001:883). Kraven handlar bland annat om utbildning, erfarenhet och redbarhet.  

För att bli auktoriserad revisor krävs både teoretisk och praktisk utbildning samt ett revisorsprov hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat.

4. Varför revision? 

Revisionen ger en kvalitetsstämpel gentemot tredje part såsom banker, leverantörer och potentiella investerare.

Revisionen ger också trygghet till styrelsen och företagsledningen som får en bekräftelse på att de följer gällande regelverk. Utifrån sin granskning och rådgivning hjälper revisorn också en verksamhet att kontrollera sina risker.

5. Vad kostar en revisor?

Hur mycket revisionen kostar beror på en mängd olika faktorer, bland annat omsättning, antalet anställda och bransch. Vi arbetar med fasta riktpriser för att få en så trygg och smidig revision som möjligt. För att se vad vi kan erbjuda just dig, använd vår priskalkylator som du hittar här.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss! 

Du hittar våra kontaktuppgifter här