Vem behöver en revisor och varför? Revisionsplikten förklarad

I Sveriges affärsvärld är det inte bara viktigt att driva företag med framgång – det är också avgörande att följa de lagar och regler som styr företagens ekonomiska hantering. Därför omfattas även många företag av den så kallade revisionsplikten. I denna artikel kommer vi att gå igenom och belysa revisionspliktens betydelse, varför det är viktigt och vilka företag som behöver ha en revisor. Behöver du hjälp med revision till ditt företag? Kontakta oss!

Vad är revisionsplikt?

Revisionsplikt i Sverige innebär att vissa företag enligt lag  ska låta en extern revisor granska deras, bokföring, årsredovisning, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Syftet med detta är att säkerställa att företagets finansiella rapportering är korrekt och tillförlitlig och att bolaget sköts på ett korrekt sätt. Detta gagnar inte bara företagets aktieägare utan också långivare, leverantörer, kunder och andra intressenter som förlitar sig på korrekt finansiell information.

Vilka företag är revisionspliktiga?

I Sverige är det främst aktiebolag som är revisionspliktiga. Detta innefattar de företag vars omsättning, balansomslutning och antal anställda överstiger vissa specifika gränsvärden som regleras i svensk lag. Det är viktigt för företagsledare att vara medvetna om dessa gränsvärden för att avgöra om deras företag omfattas av revisionsplikten. 

För närvarande gäller följande gränsvärden. Notera att bolaget behöver uppnå minst samma 2 av dessa 2 år i rad innan revisionplikt inträder.

  • 3 mkr omsättning
  • 1,5 mkr i tillgångar
  • 3 anställda.

Revisorns roll och ansvar

En revisor är inte bara någon som granskar siffror. Revisorns uppgift sträcker sig till att säkerställa att företagets räkenskaper är korrekt upprättade och att bolaget sköts i enlighet med lagar och regler. En revisor ger en oberoende bedömning av företagets ekonomiska rapportering, vilket är avgörande för att upprätthålla förtroende och integritet inom näringslivet. Utöver detta kan en revisor vara ett bra bollplank i diverse frågor då de har en bred utbildning inom organisation och styrning, juridik, skatt och redovisning. De har också bred erfarenhet från olika bolag och branscher.

Förändringar i lagen

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella lagändringar gällande revisionsplikt. Ändringar kan innebära nya krav på vilka företag som ska ha revisor och vilka kriterier som gäller för revisorns arbete. Att följa dessa lagändringar är viktigt för att säkerställa att företaget inte oavsiktligt hamnar i lagbrott. Under 2023 har det påbörjats utredning om att införa revisionsplikt för samtliga aktiebolag.

Fördelar och nackdelar

Revisionsplikt bär med sig både fördelar och nackdelar. En av de största fördelarna är ökad trovärdighet för företagets finansiella rapporter. Detta kan underlätta för företag att skaffa kapital och upprätthålla goda affärsrelationer. Nackdelarna inkluderar de kostnader och den administration som krävs för att genomgå en revision.

Att förstå och följa revisionsplikten är avgörande för alla företag i Sverige. Det är inte bara en fråga om att följa lagen, utan också om att bygga och upprätthålla förtroende hos alla intressenter. Genom att anlita kvalificerade revisorer och ta revisionsplikten på allvar kan företag säkerställa både sin ekonomiska integritet och sitt goda rykte.