Riktlinjer kring styrelsearbete i bostadsrättsförening  

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är en betydelsefull och ibland krävande uppgift som innebär ett stort ansvar. Det är inte bara ansvaret för fastighetens tekniska funktioner som vilar på styrelsen, utan även ansvaret för ekonomin och för att föreningen följer olika lagstiftningar. Medlemmarna i föreningen väljer ut styrelsemedlemmarna och styrelsens uppgift är att företräda medlemmarnas intressen och arbeta för föreningens bästa.  

I styrelsearbetet finns det vissa riktlinjer som är viktiga att följa, bland annat när det kommer till föreningens ekonomi. Det arbetet innefattar hantering av budgeten, se till att medlemsavgifter och eventuella avgifter för nyttjande av gemensamma utrymmen betalas i tid, samt att följa upp och redovisa föreningens ekonomiska ställning för medlemmarna. Det kan också inkludera att förhandla med olika företag för att få bästa möjliga priser och avtal för föreningens behov. I en styrelse behövs också en revisor.  

Pålitlig revision för er bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening måste enligt lagen ha minst en revisor och valet av denna görs på föreningsstämman där alla medlemmar har chansen att diskutera, rösta och komma fram till vilken revisor som ska utses. Det finns specifika riktlinjer som gäller för att bli revisor, personen får inte vara en del av styrelsen eller vara styrelsens suppleant. Dessutom får revisorn inte vara gift, sambo eller släkt med någon i styrelsen. Dessa regler är avsedda för att säkerställa en oberoende och opartisk revision.  

Många bostadsrättsföreningar väljer att ta in en oberoende revisor från en revisionsbyrå, på så sätt kan de försäkra sina medlemmar om att revisionen utförs objektivt och i enlighet med gällande regler. Revisorn har ansvar för att granska föreningens ekonomi och förvaltning, inklusive bokföring, redovisning och ekonomiska rapporter. Dessutom kan revisorn utföra kontroller av avtal och upphandlingar för att säkerställa att de följer föreningens intressen och att de har genomförts korrekt. Valet av en kvalificerad revisor är avgörande för att säkerställa en korrekt och pålitlig revision av föreningens ekonomi. Genom att följa de regler och krav som fastställts kan bostadsrättsföreningen upprätthålla en transparent och ansvarsfull förvaltning till förmån för sina medlemmar. 

En auktoriserad revisor kan även vara en värdefull samarbetspartner och rådgivare för styrelsen, tillsammans med den förvaltare som föreningen har valt. Detta samarbete kan omfatta både revisionsfrågor och rådgivning. Genom att ha en revisionsbyrå som samarbetspartner och rådgivare kan styrelsen dra nytta av expertkunskap och erfarenhet inom området. Revisorn kan fungera som ett bollplank för styrelsen och bidra med insikter och rekommendationer för att fatta välgrundade beslut. Detta kan bidra till att föreningen driver sin verksamhet på ett mer effektivt och ansvarsfullt sätt.  

Vi hjälper dig

Vi på WeAudit är en digitalt inriktad revisionsbyrå som möjliggör oberoende revisionstjänster för bostadsrättsföreningar över hela Sverige. Oavsett var er bostadsrättsförening befinner sig levererar vi  högkvalitativa revisionsinsatser.