Användar- och licensavtal MyAudit Kundportal

 1. ANVÄNDAR- OCH LICENSAVTAL (2020:1)

Vi på WeAudit tillhandahåller kundportalen MyAudit som ett led i vår strävan efter att alltid förenkla för våra kunder samt effektivisera revision och andra tjänster.
I detta användar- och licensavtal hittar du förutsättningarna för användandet av kundportalen. Du är alltid välkommen att kontakta oss på WeAudit om du har några frågor.

 1. INLEDNING

  Syftet med Kundportalen
  1. Syftet med Kundportalen är att du som Kund ska kunna tillhandahålla dokumentation och information som efterfrågats av WeAudit inom ramen för ett Uppdrag. Du som Kund är medveten att dokumentation och information kommer att användas av WeAudit för detta ändamål.

   Kundportalen är gratis
  2. Om inte sannat avtalats tillhandahåller WeAudit Kundportalen kostnadsfritt för dig som Kund som en tilläggstjänst till Uppdraget.

   Kontrakt med WeAudit
  3. Genom att använda kundportalen MyAudit (”Kundportalen”) godkänner du som Kund detta användar- och licensavtal (”Avtalet”) med WeAudit Sweden AB (org. nr 556729-4755) eller WeAudit Sweden Group AB (org. nr 559072-0610)(gemensamt ”WeAudit”, ”vi” eller ”vår”).
   Du ska ha tecknat ett uppdragsavtal med WeAudit
  4. Användandet av Kundportalen förutsätter att du, eller den huvudman du agerar på uppdrag av, har tecknat ett uppdragsavtal med WeAudit för ett revisionsuppdrag eller andra tjänster (”Uppdrag”). Har du inte tecknat ett uppdragsavtal med WeAudit är du inte behörig att använda Kundportalen och ska omedelbart upphöra att använda Kundportalen.
   Ändringar av detta Avtal
  5. WeAudit kan emellanåt ändra detta Avtal. Eventuella ändringar som inte är av redaktionell art meddelas via Kundportalen, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de träder i kraft. Ändringarna kommer inte vara retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring ska du upphöra att använda Kundportalen och avsluta ditt användarkonto. Din fortsatta användning av Kundportalen efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren i sin helhet från och med det datum de börjar gälla.
   Användares behörighet
  6. Du som Kund bestämmer vilka användare som ska ha tillgång till Kundportalen. Genom detta Avtal intygar du att användaren är behörig att använda Kundportalen och företräda dig som Kund samt inom ramen för tecknat uppdragsavtal beställa tjänster från WeAudit.
 2. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (”FAIR USE”)
  1. Du som Kund får tillgång till Kundportalen för det ändamål som Kundportalen är framtagen för. Kundportalen får endast användas för lagliga ändamål.
  2. Du som Kund har inte rätt att störa prestandan, eller belägga orimlig belastning, på Kundportalen (t.ex. skräppost, nekande av tjänst-attack, virus, insamlingsalgoritmer).
  3. Du som Kund ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada Kundportalen.
 3. ÅTKOMST TILL KUNDPROTALEN
  1. WeAudit förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta Kundportalen.
  2. WeAudit förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta Kunds åtkomst till Kundportalen om du bryter mot detta Avtal, lag eller missbrukar Kundportalen utifrån bestämmelserna i avsnitt 2 (Villkor för användning). Vidare förbehåller sig WeAudit rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om vi misstänker att du har förlorat kontroll över ditt användarkonto.
 4. LICENS
  1. Genom detta Avtal upplåter WeAudit till Kunden, en icke-exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar licens att i Sverige under Avtalets giltighetstid själv nyttja och att låta användare nyttja Kundportalen. Kunden får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Kundportalen, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med WeAudit.
 5. KUNDDATA
  1. WeAudit kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och dokumentation som du lagt upp eller som uppkommer som resultat av din användning av Kundportalen (”Kunddata”). Kundportalen är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla eller tillhandahålla en kopia på Kunddata som du eller andra tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av uppdragsavtalet eller tillämplig lag.
  2. Kunden ansvarar för att i samband med uppsägning av Avtalet kopiera all Kunddata från Kundportalen som Kunden kan behöva för framtida bruk.
  3. Kunden ansvarar för att Kunddata inte bryter mot lag, t.ex. immaterialrätt eller personuppgiftslagstiftning.
 6. DATASÄKERHET
  1. WeAudit vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för Kunddata.
 7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  1. WeAudits behandling av personuppgifter omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (”GDPR”) och annan, vid var tid gällande, lagstiftning.
  2. WeAudit är den personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter inom ramen för Kundportalen. I syfte att undvika missförstånd är med andra ord WeAudit inte ett personuppgiftsbiträde och ett personuppgiftsbiträdesavtal ska inte tecknas. Vänligen se vår, vid var tid gällande, Integritetspolicy för närmare information om hur personuppgifter samlas in, används och sparas.
 8. ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. WeAudit gör inga utfästelser och ger inga garantier för att Kundportalen fungerar utan avbrott eller fel, och tillhandahåller Kundportalen i befintligt tillstånd (as is).
  2. WeAudit är aldrig ansvarig för förlust av Kunddata eller indirekt förlust så som förlorad eller utebliven vinst och/eller produktion.
  3. Kunden ska ersätta WeAudit för skada som orsakats WeAudit på grund av Kundens oaktsamma användande av Kundportalen i strid med detta Avtal eller på annat sätt som orsakar WeAudit skada.
 9. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
  Förhållande till uppdragsavtalet
  1. Detta Avtal är ett självständigt avtal som kompletterar det mellan WeAudit och Kund tecknade uppdragsavtalet. Vid motsägelser mellan detta Avtal och uppdragsavtalet vinner uppdragsavtalet företräde i den mån som detta Avtal påverkar Uppdragets utförande. Inget i detta Avtal ska tolkas på ett sådant sätt att WeAudit ska utföra Uppdraget i strid med god revisorssed eller lag och etiska regelverk för revisorer.
   Avtalets löptid
  2. Detta Avtal gäller tillsvidare.
   Uppsägning av detta Avtal
  3. WeAudit kan avsluta detta Avtal när som helst, utan orsak, med trettio (30) dagars ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning av detta Avtal medför inte att uppdragsavtalet mellan Kund och WeAudit sägs upp eller ändras.
  4. Vid uppsägning av uppdragsavtalet, oavsett orsak, sägs även detta Avtal upp och upphör att gälla samma dag som uppdragsavtalet.
   Överlåtelse av detta Avtal
  5. Du som Kund får inte upplåta eller överlåta dina rättigheter och förpliktelser enligt detta Avtal till en tredje part utan WeAudits föregående skriftliga godkännande.
   Tillämplig lag och tvistelösning
  6. Detta Avtal omfattas av uppdragsavtalets bestämmelser om tillämplig lag och forum för tvistlösning.

Versionshistorik

 • (2020:1)(fr.o.m. 2020-02-11).