Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterat: 2024-05-07

Kontaktuppgifter vid frågor: support@weaudit.se

WeAudit Sweden Group AB med organisationsnummer 559072–0610 och adress Östra Torggatan 8, 652 24 Karlstad samt WeAudit Sweden AB med organisationsnummer 556729– 4755 och adress Östra Torggatan 8, 652 24 Karlstad (”vi”, ”oss”, ”WeAudit”) är båda personuppgiftsansvariga och ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Du som besökare och kund hos oss ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. För att informera dig hur vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med Dataskyddsförordningen, har vi upprättat den här Integritetspolicyn. Integritetspolicyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet.

Syftet med Integritetspolicyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi använder dina personuppgifter.

Följande information beskriver hur vi hanterar personuppgifter till följd av att du besöker vår webbplats, mottager våra nyhetsbrev eller interagerar med oss i sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn).

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att ändras från en tid till annan. Vi kan komma att uppdatera Integritetspolicyn till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Vi rekommenderar därför dig som besökare att löpande återkomma till denna sida. Du kan se när den senaste uppdaterades genom att kontrollera datumet längst upp i denna Integritetspolicy.

Är du redan kund hos oss rekommenderar vi även att ni tar del av informationen här som informerar dig och beskriver hur vi hanterar personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag.

Är du dessutom revisionskund hos oss rekommenderar vi även att du tar del av informationen som beskriver hur vi hanterar personuppgifter i revisionsuppdrag. Denna information hittar du här.

WeAudits behandling av personuppgifter

WeAudit kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. Detta innebär bland annat att vi måste ha en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Nedan information redogör för vilken rättslig grund vi har att behandla personuppgifter i olika situationer, samt lagringstider för behandlingen av personuppgifterna vi samlat in.

WeAudit samlar in information om dig som kund genom den information som du själv delger oss, bland annat när du besöker vår webbplats, skriver upp dig för vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats.

Besök på vår webbplats weaudit.se

Vi behöver behandla din IP-adress för att du ska kunna vistas på vår webbplats. När du skriver in en adress till en webbplats i din webbläsare skapas ett anrop som skickas ut på internet. Anropet passerar våra routrar på sin väg till vår webbplats. Vi lagrar en textfil (en cookie) i din webbläsare för att samla in information om användandet av vår webbplats, under tiden för besöket. Vi har ett berättigat intresse av att du och andra personer som är intresserade av våra tjänster ska kunna vistas på vår webbplats för att kunna ta del av våra tjänster. Din IP-adress behandlas enbart under tiden för ditt besök på vår webbplats och raderas så snart du stänger ner din webbläsare.

Vi använder Googles statistikverktyg GA4 i syfte att mäta vad du som besökare gör (klickar) när du besöker vår webbplats. Google placerar egna cookies för att fungera och din användning samt IP-adress kommer att skickas till och lagras på Googles servrar. Notera dock att IP- anonymisering sker för att göra IP-adressen mer anonym innan den skickas till Google. Denna information används bara i syfte att utvärdera hur vår webbplats används och grundar sig på ditt samtycke. Din IP-adress lagras på Googles server i två (2) år från ditt besök på vår webbplats.

Nyhetsbrev och e-postutskick

När du väljer att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev lämnar du dina kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till oss. Du får därefter en bekräftelse skickad till den e-postadress du angivit.Genom att klicka på bekräftelselänken i e-postmeddelandet samtycker du till att ta emot vårt återkommande nyhetsbrev. Den rättsliga grunden är således samtycke. Du kan när som helst att välja att återkalla ditt samtycke och avsluta din prenumeration. Detta gör du genom att klicka på avprenumerationslänken i nyhetsbrevet. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från det register som används för detta ändamål.

För detta ändamål sparar vi dina personuppgifter i tolv (12) månader från det att uppdraget slutfördes och kundförhållandet upphörde alternativt från den dagen du lämnade ditt samtycke.

Frågeformulär

Som kund kan du bli inbjuden till att svara på frågor för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Dina kontaktuppgifter (namn och e-postadress) kan då behöva lämnas ut till och delas med tredje part. Uppgifterna används enbart för att skicka ut WeAudits enkäter. Vi har ett berättigat intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster så att vi kan erbjuda dig tjänster som följer förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Då den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot denna behandling. Du kan således välja att avstå från att svara och du kan också när som helst avregistrera dig från att få ytterligare enkäter via den länk som skickas med i den inbjudan du får.

För detta ändamål sparar vi dina personuppgifter i tolv (12) månader från det att uppdraget slutfördes och kundförhållandet upphörde.

Kontaktformulär på weaudit.se

På vår webbplats har vi ett kontaktformulär där du kan kontakta oss för att ställa frågor, lämna feedback eller liknande. Kontaktuppgifterna (namn, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter som du kan komma att lämna i kontaktformuläret) använder vi för att kunna komma i kontakt med dig för att lämna ett svar och ge dig den service du behöver. Den rättsliga grunden är samtycke, då du för att skicka in din fråga och tillika dina kontaktuppgifter ger ditt samtycke till behandlingen.

När ärendet avslutats kommer vi radera uppgifterna, under förutsättning att vi inte har en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna,. Personuppgifter kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

WeAudit i sociala medier

WeAudit har profiler på de sociala medie-kanalerna Facebook, Instagram och LinkedIn. Vi behandlar de personuppgifter som du själv lägger upp genom att kommentera våra inlägg i våra sociala medie-kanaler.

Vad gäller de inlägg du själv gör i våra sociala medie-kanaler samtycker du till den behandling av personuppgifter som görs i ditt inlägg. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer vi att radera inlägget och uppgifterna däri.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

WeAudit delar endast dina personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan komma att behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen och affärspartners för att uppfylla ändamålen, så som med vår IT-leverantör och vår hemsideleverantör. Dessa parter får dock inte använda personuppgifterna till något annat ändamål än vad som anges i våra avtal med dem. Vidare lämnas personuppgifter ut till underleverantörer, till exempel systemleverantörer som WeAudit anlitar för att utföra en tjänst. För mer information om våra affärspartners och underleverantörer ber vi dig kontakta oss på support@weaudit.se.

Vad gäller myndigheter och rättsväsende kan vi komma att dela dina personuppgifter när vi, i god tro, anser att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att besvara rättsliga anspråk. Vi kan också dela dina personuppgifter när vi, i god tro, misstänker att det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, polis- och underrättelseverksamhet eller för att undvika dödsfall eller personskada, förutsatt att dessa intressen inte övervägs av dina rättigheter och friheter för skydd av dina personuppgifter.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till utomstående då det särskilt överenskommits mellan oss och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter, eller om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

Överföringar utanför EU/EES

I dagsläget behandlar vi dina personuppgifter inom den behandling som redogjorts för ovan enbart inom EU/EES. Skulle det vid undantagsfall dyka upp en situation där vi skulle behöva behandla dina personuppgifter utanför EU/EES så kommer vi vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med Dataskyddsförordningen, för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Detta kan innebära att signera godkända standardavtalsklausuler (SCC) beslutade av EU-kommissionen eller inhämta ditt uttryckliga samtycke för överföringen.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Din säkerhet är viktig för oss. WeAudit ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. WeAudits system och organisation är ordnade så att enbart de personer som behöver uppgifterna för uppdraget i fråga har tillgång till dem.

Rättigheter såsom registrerad

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss förpliktelser enligt avtal.

Vi kan be om ditt samtycke för att behandla vissa av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att ge ett sådant samtycke om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för de specificerade ändamålen. Du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke är återkallandet giltigt från tidpunkten för återkallandet och det påverkar inte behandling som vi utfört under tiden innan återkallelsen skedde.

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på support@weaudit.se.

Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du har rätt att vända dig till oss och begära att få veta vad för personuppgifter vi behandlar om dig och begära en kopia av dessa (rätten att begära registerutdrag).

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter rättade och komplettera med korrekta uppgifter. Du har också som huvudregel rätt att få information om vart vi har inhämtat den felaktiga uppgiften.

Rätt till radering – Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter raderade (rätten att bli bortglömd). Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar – Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet – Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och föra över de personuppgifter som du själv har lämnat till WeAudit till en annan verksamhet/personuppgiftsansvarig.

Rätt till återkallelse av samtycke – Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter som WeAudit behandlar med sådan rättslig grund.

Rätt att inge klagomål – Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se/.