Vad är ett Anläggningsregister?

Ett anläggningsregister är en typ av sidoordnad bokföring som ett företag ska ha enligt 5 kap. 4 Bokföringslagen.

I stort sett alla företag behöver ha ett anläggningsregister.

Bokföringsnämnden har i sitt allmänna råd BFNAR 2013:2 specificerat vad ett anläggningsregister.

Ett anläggningsregister är en förteckning över samtliga materiella och immateriella tillgångar i ett företag.

Följande uppgifter ska gå att utläsa ur ett anläggningsregister:

a) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången,
b) anskaffningsvärde,
c) anskaffningstidpunkt,
d) beräknat restvärde,
e) tillämpad avskrivningsmetod, om annan metod än linjär används, eller uppgift om
att tillgången inte skrivs av,
f) nyttjandeperiod,
g) ackumulerade avskrivningar,
h) ackumulerade nedskrivningar,
i) korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och
j) omklassificeringar.

Se mer i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2013:2