Närstående parter

Vilka är företagets närstående parter och varför är det viktigt att hålla koll på det?

I Årsredovisningslagen definieras vilka juridiska och fysiska personer som är närstående till ett företag.

Transaktioner med närstående parter har av flera olika orsaker en förhöjd risk för felaktigheter som kan leda till bekymmer och ibland allvarliga konsekvenser för såväl förtaget ifråga och dess närstående.

Generellt sett behöver transaktioner med närstående ske på armlängds avstånd och till marknadsmässiga villkor. Vissa transaktioner är också helt förbjudna, tex. förbjudna lån (21 kap. Aktiebolagslagen).

På grund av ovan omständigheter bör alla företag ha koll på vilka parter (både juridiska och fysiska personer) som är närstående till företaget.

Innan vissa transaktioner med närstående genomförs bör således också risker och ev. konsekvenser av dessa analyseras och utredas för att minska risken.

Vilka är då närstående till företaget?

För att identifiera företagets närstående parter behöver du gå igenom vilka som omfattas (1 kap. 8-9§ i ÅRL):

8 § En juridisk person anses i denna lag som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning (rapporterande företag) om

 1. den ingår i samma koncern som det rapporterande företaget,
 2. den är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,
 3. det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juridiska personen, eller till ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,
 4. den är ett gemensamt styrt företag som samägs av det rapporterande företaget eller av ett företag i en koncern som det rapporterande företaget ingår i,
 5. det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av den juridiska personen, eller av ett företag i en koncern som den juridiska personen ingår i,
 6. den och det rapporterande företaget båda är gemensamt styrda företag som samägs av samma tredje företag,
 7. den eller det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag som samägs av ett tredje företag, och den andra av dem är ett intresseföretag till det tredje företaget,
 8. den är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2, 4, 6 eller 7,
 9. den har som huvudsaklig verksamhet att förvalta tillgångar som det rapporterande företaget har avsatt för ersättningar till personer som har avslutat sin anställning antingen i det rapporterande företaget eller i en juridisk person som är närstående till det rapporterande företaget,
 10. den har avsatt tillgångar till förvaltning av ett rapporterande företag som är en sådan juridisk person som avses i 9,
 11. den står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande av en person som är närstående enligt 9 §,
 12. den annars står under betydande inflytande av en person som avses i 9 § 1 eller 4-6,
 13. den eller dess moderföretag har en styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare som är en person som avses i 9 § 1, eller
 14. den eller ett företag i en koncern som den ingår i tillhandahåller tjänster för företagsledning åt det rapporterande företaget eller åt dess moderföretag.

Vid tillämpningen av första stycket ska

 • med koncern jämställas en företagsgrupp som kontrolleras av ett företag eller ett annat rättssubjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening, och
 • med intresseföretag jämställas företag som endast uppfyller det krav på betydande inflytande som anges i 5 §.
  Lag (2015:813).

9 § En fysisk person anses i denna lag som närstående till ett rapporterande företag om han eller hon

 1. själv eller gemensamt med någon annan utövar ett bestämmande inflytande över företaget,
 2. annars har ett betydande inflytande över företaget,
 3. är en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan ledande befattningshavare i företaget eller dess moderföretag,
 4. är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till en person som avses i 1-3,
 5. är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av en person som avses i 1-3 eller av hans eller hennes make eller sambo, eller
 6. annars ingår i samma familj som en person som avses i 1-3 och kan förväntas påverka den personen i hans eller hennes kontakter med företaget eller påverkas av honom eller henne i sina egna kontakter med företaget. Lag (2015:813).