Aktiebok


Vad är en Aktiebok och vem är ansvarig för den?

Aktieboken är en förteckning över samtliga aktier och dess ägare.

Aktieboken ska för bolag som inte är avstämningsbolag* innehålla:

  • Varje akties nummer
  • aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer och adress, samt datum för dess införande i aktieboken
  • vilket aktieslag varje aktier tillhör, om det finns fler än ett aktieslag
  • om aktiebrev har utfärdats, och
  • om aktien omfattas av förbehåll

*Avstämningsbolag är bolag där aktieboken förs av en värdepapperscentral.

I bolag som inte är avstämningsbolag är styrelsen ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt denna lag.

Aktieboken ska bevaras så länge bolaget finns och under minst 10 år efter dess upplösning.

Att inte ha en aktiebok innebär ett avsteg från Aktiebolagslagen och med ett möjligt straffansvar i form av böter eller i värsta fall fängelse.

Behöver du veta mer eller få råd kring en aktiebok? Ta kontakt med din revisor eller konsult eller läs aktiebolagslagen.