Kan man ha årsstämman online?

Många företag undrar om de måste ha sin årsstämma fysiskt. Eller om de i stället kan ha stämman digitalt. Ja, det kan ni! Men ni bör ha koll på några saker. Läs mer om detta nedan.


Vad säger aktiebolagslagen om bolagsstämma?

Lagen börjar bli lite gammal och har inte förberetts för digitalisering. Stämman ska enligt lagen ske på orten där företaget har sitt säte. Detta innebär tekniskt att minst stämmans ordförande och en protokollförare samt justerare (i det fall ordförande inte justerar) ska finnas på plats. Om ingen av dessa är aktieägare behöver minst en aktieägare också vara på plats för att stämma vara beslutsför.

Om bolagsordningen inte uttryckligen har omnämnt digitalt deltagande på stämman så beslutas detta av deltagarna på stämman. Detta ställer dock krav på teknisk säkerhet. Till exempel att förse deltagarna med en (helst krypterad) anslutning och att endast rätt personer får ansluta till mötet. Och att omröstning kan ske säkert, t.ex. med BankID.


Måste det vara så krångligt?

Nej. I mindre bolag behöver det inte alltid vara så formellt. Även om ni har en lite större ägarkrets kan ni skicka ut en kallelse för digital stämma. Så länge alla ägare accepterar formen så kan ni hålla stämman. Lagen är till för att skydda ägarnas intresse. Men om alla har godkänt så har styrelsen redan sett till ägarnas vilja.

När ni genomför stämman bör ni dock se till att alla aktieägare även signerar stämmoprotokollet. Förslagsvis genom digital signering med tjänster som till exempel Scrive. Vi använder och kan själva rekommendera den.

Att hålla stämman kallas för per capsulam. Ni kan även göra på detta vis för era styrelsemöten.

Kan även årsredovisningen signeras digital?

Ja! Läs mer om det i vår artikel om digital årsredovisning.